- vi bryr oss

Har du planer om å klage på karakteren?
Klaget på karakter noen gang?
Misfornøyd med karakteren du fikk?

Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Hvilke frister gjelder og hvordan går man fram for å klage? Her får du svar

Ingenting er mer skuffende enn å få en dårlig karakter når du synes du har jobbet bra eller levert en god besvarelse. Da er det godt at du har muligheten til å klage. Bestemmelsene om klage på karaktersetting finner du i kapittel 5, forskrift til opplæringsloven. Før du tar skrittet og sender inn skriftlig klage, bør du være sikker i din sak - du kan også risikere å få dårligere karakter. Derfor er det lurt å snakke med faglæreren din og høre hva han eller hun mener.

Når er fristen?

Det er viktig å overholde klagefristen. For videregående skole er fristen for å klage på avgangskarakterer/standpunktkarakterer og eksamenskarakterer 10 dager, mens klagefristen for karakter på fag-/svenneprøven er 3 uker. Fristen gjelder fra det tidspunkt karakteren blir tilgjengelig for eleven eller det tidspunkt eleven burde gjort seg kjent med karakteren. Dersom du ikke er hjemme, er på sommerferie eller liknende i denne perioden, så kan du ringe til skolen for å få vite hvilke karakterer du fikk.

 

Elever i videregående skole kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter i et fag. Du har rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for om du vil klage. Retten til begrunnelse gjelder imidlertid ikke på skriftlig eksamenskarakter.

Klagen må være skriftlig og undertegnes. Alle typer klager skal sendes til rektor. Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt. Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter etter muntlig eksamen, skal klagen begrunnes. Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.


Hurtigklager (våreksamen)

Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må regne med å få en forkortet klagefrist. Vi ber skolene spesielt informere kandidatene om dette.

For at klagene i disse fagene skal kunne behandles sammen med hurtigklagebehandlingen, må de være hos Fylkesmannen som er ansvarlig for klagebehandlingen, senest kl. 12.00 tirsdag 25. juni 2019.

Hurtigklagebehandlingen skal gjennomføres i uke 26 for alle fag.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2019 kan behandles som hurtigklage:
norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.


Klage på standpunktkarakter/orden og adferd

Hvem skal du sende klagen til?

En egen nemnd hos fylkesmannen har ansvaret for å behandle klager fra elever og lærlinger. Hvis du vil klage på en karakter så skal du levere klagen til skolen din. De sender den videre til denne nemnda. Avgjørelsen som nemnda tar er endelig, man kan ikke anke. Nemnda kan sette karakteren i faget både opp, ned, eller la den bli stående som den er.

Klager på resultatet av fag-/svenneprøve skal sendes til yrkesopplæringsnemnda i fylkeskommunen. 

Husk at du

  • må klage innen klagefristen som er ti dager etter at karakteren din er satt
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din hvis du er elev
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • Er du privatist, ta kontakt med privatistkontoret i fylket ditt.

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

 

Klage på eksamen

Skriftlig sentralgitt eksamen 

Når det gjeld klager i forbindelse med sentralt gitt eksamen med sentral sensur i videregående opplæring, skal skolen sende klagen sammen med prøvesvaret til Fylkesmannen. 

 

Informasjon om klagebehandling blir publisert i løpet av eksamensperioden.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 2. mai 2018 | Skriv ut siden