Alternativ opplæring

Skolen tilbyr alternativ opplæring for elever med spesielle behov.

Opplæringen på denne linjen passer for elever som har rett til videregående skoletilbud ut fra sakkyndig tilråding, og som har behov for stor grad av individuelt tilrettelagt opplæring. I samarbeid med foresatte utarbeides individuelle opplæringsplaner for den enkelte elev.

bilde

Hovedmål:

  • Vedlikeholde og utvikle faglige ferdigheter og kunnskap.
  • Trene hverdagslivsaktiviteter.
  • Oppøve den enkeltes sosiale kompetanse.
  • Utvikle og bruke kommunikasjon på ulike nivåer og med ulike kommuniksasjonsmidler.
  • Forberede til en meningsfylt beskjeftigelse etter endt skolegang.

Det er en overordnet målsetting å legge til rette for et liv med aktiv deltakelse og livskvalitet for den enkelte.Det lages et helhetlig tilbud som kan ha ulik vektlegging av aktiviteter innen fagområdene:

  • I opplæringen kan det legges inn fysioterapi, sansestimulering, motorisk trening. IKT brukes som en integrert del av tilbudet. Elevene har rett til tre års opplæring i videregående skoletilbud. I tillegg kan det etter sakkyndig tilråding innvilges inntil to år ekstra.
  • Personalgruppen består av fagarbeidere og spesialpedagoger med erfaring og kompetanse innen ulike spesialpedagogiske fagfelt. Vår faglige plattform har utgangspnkt i en samspillorientert tilnærming.
  • Det legges stor vekt på elevene ved HT-avdelingen skal oppleve seg som en del av skolemiljøet for øvrig. Derfor legger vi aktivt til rette for sosiale møtepunkter med elever fra andre avdelinger på skolen.

For mer informasjon, se her

Hvorfor velge akkurat Mandal videregående skole?

Fritekst

 

bilde

fritekst

Til toppen