Videregående skole - nye regler for oppmøte og fravær er nå fastsatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag et forslaget til en ny paragraf om oppmøte og fravær i forskrift til ordensreglementfor elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. De nye reglene er i hovedsak hentet fra Utdanningsdirektoratets nye retningslinjer om fravær.

De nye reglene blir slik:
 

a. Elevene har plikt til å møte presis, og delta aktivt i opplæringen. Forsentkomming og udokumentert fravær kan føre til nedsatt ordens- eller atferdskarakter. Det regnes som fravær hvis eleven kommer senere enn 15 minutter etter at timen har begynt.

b. Dersom en elev blir syk, eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller avdelingsleder.

c. Dersom en elev på grunn av sykdom eller av andre årsaker ikke kan møte fram til opplæringen, skal skolen ha beskjed tidligst mulig første fraværsdag.

d. En elev som har udokumentert fravær i mer enn 10 prosent av timetallet i et fag etter første termin, får ikke halvårsvurdering med karakter i faget. En elev som har udokumentert fravær i mer enn 10 prosent av det totale timetallet, får ikke standpunktkarakter i faget. Eleven skal ved skolestart få beskjed om hvor mange timer 10 prosent utgjør i hvert enkelt fag.

e. Hvis faglærer har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, kan eleven likevel få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter hvis fravær over 10 prosent er dokumentert, og skyldes:

  • Helse- og velferdsgrunner
  • Arbeid som tillitsvalgt
  • Politisk arbeid
  • Hjelpearbeid
  • Lovpålagt oppmøte
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • Inntil to dager til religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

f. Fraværsgrensen kan økes til 15 prosent hvis rektor vurderer at det er klart urimelig at en elev som har 10 prosent fravær eller mer, ikke får karakter. En slik økning skal bare gis i spesielle tilfeller, etter en vurdering av årsakene til fraværet.