Skolen visjon

Vi bryr oss om å lære gjennom

  • å lære fag
  • å lære nye metoder - lære å lære
  • å ta i bruk ny teknologi tilpasset den enkelte

Vi bryr oss om hverandre gjennom

  • å utvikle vår sosiale kompetanse
  • å tilrettelegge for et godt læringsmiljø
  • å ta tak i problem på et tidlig stadium

Vi bryr oss om andre ved

  • å ha fokus på toleranse, åpenhet og solidaritet
  • å samarbeide lokalt, regionalt og nasjonalt
  • å drive aktivt internasjonaliseringsarbeid