Ungdata: Informasjon til foresatte og elever om undersøkelsen

                            


Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Agder 2022.

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 7. Målet er å få en oversikt overhvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.
• Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
• Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?
• Venner, fritid og mediebruk
• Familie, skole og nærmiljøet
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing, vold og trakassering
• Regelbrudd og rusmiddelbruk
• Kjønn, klassetrinn, foreldres utdanningsnivå og landbakgrunn, bosituasjon

Foresatte kan se spørreskjema ved å klikke på lenken nederst på siden.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?
• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer.
• Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
• Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det. Dette forutsetter bruk av hodetelefoner.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA
• Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.
• De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.

SAMTYKKE FRA FORESATTE
• Du som er foresatt til en ungdom under 18 år, bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke.
• Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe.
• Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter.

PERSONVERN
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2026. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdata-undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.
 
BEREDSKAP
Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for de som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet og KORUS Sør, på oppdrag fra  Agder fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON
Ungdata-koordinator:
Inger-Johanne Danielsen, rådgiver i analyseavdeling, 94 51 29 60/ Inger-Johanne.Danielsen@@agderfk.no

Kontaktperson ved KORUS:
Rosanne Kristiansen, spesialrådgiver, KORUS Sør, 99 42 06 88 / rosanne.kristiansen@korus-sor.no

Trykk her for å se spørreskjemaet for Ungdataundersøkelsen.

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på Ungdatas nettsider:

Information in other languages (informasjon på andre språk)